הכשרת דירקטורים במגזר העסקי והציבורי

ההשתתפות בקורס הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים, מקנה היכרות מעמיקה עם המבנה הייחודי שלהם ועם היבטים שונים המאפיינים את צורת פעילותן. היכרות זו חשובה לצורך תפקוד טוב יותר כמנהל בכלל וכנושא משרה בתאגיד בפרט.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

אודות הקורס

היום יותר מתמיד דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברות, נדרשים להיות בעלי ידע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים והמשפט. המטרה היא ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי ומיומנות גבוהה, המבוססים על ידע מקצועי ועל ניסיון רב, שלא תמיד קיימים בנמצא.

כדי לעמוד בדרישות הללו וכדי לפעול לטובת החברה בכל מצב או רגע נתון, נדרשים כלים ויכולות לניהול מערכות כלכליות וארגוניות וכמובן להישאר תמיד עם האצבע על הדופק, תוך העמקת הידע בשינויים שחלים בטכנולוגיה ובמציאות הכלכלית המעודכנת.

קורס הכשרת דירקטורים נועד להקנות היבטים וכלים משפטיים, פיננסיים, עסקיים וכלכליים, אשר יעמדו לרשות הדירקטור והמנהל הבכיר בארגון ויענו על צרכיו של הדירקטור בהתאם לחוקים המשתנים במציאות העכשווית.

בנוסף, על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי – על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית. הקורס משלב דיון באירועים אקטואליים ובהתרחשויות המשפיעים על המשק בכלל ועל שוק ההון בישראל בפרט.

תכני הלימוד

הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים, להקנות היכרות מעמיקה עם המבנה הייחודי שלהם ועם היבטים שונים המאפיינים את צורת פעילותן.

עבודת הדירקטור
הדירקטוריון- סמכויות ונהלים.
תפקידי הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון
משולש הכוחות- הדירקטוריון, ההנהלה, בעלי מניות
חוק החברות, אחריות תאגידית וממשל תאגידי
חברות בדירקטוריון – תפקידים, חובות, דרכי בחירה, הוראות מיוחדות

חוקים ואחריות
כללי ממשל תאגידי, אתיקה ועבודת הועדות השונות
אחריות דירקטורים, פטור, ביטוח ושיפוי
אחריות דירקטורים, פטור, ביטוח ושיפוי

היבטים פיננסיים בעבודת הדירקטור
ניתוח דוחות כספיים, הכרת הדוחות הכספיים וייעודם: המאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרימי מזומנים, דו"ח על השינויים בהון.
מבנה שוק ההון בישראל- אפיקי השקעה ותשואות.
היבטים חשבונאיים של חלוקת רווחים.
ניהול סיכונים כאסטרטגיה ניהולית ועסקית.
מיזוגים ורכישות: הפן הכלכלי.
מקומו של הדיווח הכספי בניהול החברה.
תפקידיו של רואה חשבון.
סוגי חברות בשוק ההון.
דרכי הגיוס של ההון בשוק ההון- המכשירים הפיננסיים ושיטות גיוס.

היבטים ניהוליים בעבודת הדירקטור
תכנון אסטרטגי
תקשורת פנים ארגונית
תהליכי קבלת החלטות
Case study

חטיבה משפטית
סוגי התאגדויות בישראל ועקרונות חוק החברות החדש
עקרונות בחברות עירוניות וחברות ממשלתיות
האחריות האזרחית/פלילית של הדירקטור
נושאי משרה בחברה- כשירות, מינוי, התפטרות, פיטורין
סוגיות גמול, שכר ומשכורת לנושאי משרה

דירקטורים, מנכ"לים, נושאי משרות בכירות בתאגידים, יועצים משפטיים, רואי חשבון, חשבים, מבקרים פנימיים, מזכירים בארגונים ומנהלים, המעוניינים לכהן כדירקטורים או כנושאי משרה בתאגידים וחברות ציבוריות, ממשלתיות או פרטיות.

כמו כן הקורס מיועד לראשי רשויות מקומיות, נבחרי ציבור, למנהלים ברשויות המקומיות, וכן למנהלים ומעורבי חברה המבקשים להצטרף לתאגידים ולשדרג ידיעתם הניהולית.

תואר ראשון או ניסיון ניהולי במשך 5 שנים.
קבלת מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים מותנית בריאיון אישי עם המרכזת המקצועית של הקורס.

 

60 שעות אקדמיות


חובות הקורס

נוכחות ב 80% ממפגשי הקורס, הגשת דו"חות ותרגילים בהתאם לתכנית הלימודים ועמידה במבחן.

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס