תקנון הרשמה לקורס

בעת רכישת קורס מצולם/מקוון, עם פתיחת הקישור לצילום יחויב התלמיד במחיר מלא ללא אפשרות החזר

תנאי התחייבות כלליים:
1.למכללה שמורה הזכות לשנות את תכנית הלימודים, לפי שיקול דעתה לרבות מועדים, מרצים, כיתות לימוד ומיקום הלימודים, ימים ושעות הלימוד ו/או גובה שכר הלימוד. פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מס’ מינימלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי המכללה.
2.בקורסים שבפיקוח משרד הכלכלה- תכנית הלימודים תהיה כפופה לנהלי משרד הכלכלה.
3.לסטודנטים בקורס או מסלול מקצועי ביחידה ללימודי חוץ, בשילוב תואר ראשון במכללה האקדמית אשקלון, אישור ההכרה בנקודות הזכות מותנה באישור החוג באקדמיה ובתנאי ההכרה שלו.
4. במעמד הרישום ישולמו דמי הרשמה כפי שיקבע ע”י המכללה . דמי ההרשמה לקורס אינם מוחזרים.
5.במקרה של ביטול לימודים, הפסקה או דחייה של קורס ביוזמת המכללה, יחולו ההוראות הבאות:
א.בוטל או נדחה קורס טרם פתיחתו, רשאי הסטודנט לפי בחירתו, לקבל חזרה את שכר הלימוד ודמי הרישום ששילם עבור אותו קורס או לבקש ששכר הלימוד ייזקף לזכותו על חשבון שכר הלימוד עבור השתתפות בקורס אחר באותה שנת לימודים או שנה שלאחריה בלבד.
ב. במידה ונדחה הסטודנט ע”י ועדת קבלה, יוחזרו לסטודנט דמי הרישום, תלמיד שיבטל לימודים בתקופה הקצרה מ-14 יום לפני פתיחת הקורס ועד 14 יום לאחר פתיחתו יחויב ב- 25% מגובה שכר הלימוד.
ג. במידה ולפי נהלי המכללה זכאי הסטודנט להחזר כספי עבור שכר לימוד או דמי רישום, על הסטודנט למלא טופס החזר כספי, לאחר קבלת הטופס במשרדי היחידה תועבר בקשתו לזיכוי ע”י מסלקה בנקאית.
6.במקרה של ביטול הרישום לקורס ביוזמת הסטודנט לא יוחזרו דמי הרישום וכן יחולו התנאים הבאים:
א. במקרה של ביטול הרישום על ידי התלמיד עד 14 ימים לפני תחילת הקורס תוחזר עלות הקורס בקיזוז 5% או 100 ₪ הנמוך מבין השניים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (עסקאות מכר מרחוק).
ב. תלמיד שיבטל /יודיע על הפסקת לימודים עד 14 ימים מיום פתיחת הקורס, יחויב הסטודנט ב- 25% מגובה שכר הלימוד.
ג. תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו בין 15-30 ימים מיום פתיחת הקורס, יחויב ב-50% מגובה שכר הלימוד
ד. תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו לאחר 31 ימים מיום פתיחת הקורס – יחויב במלוא שכר הלימוד
ה. במקרים של ביטול לימודים או הפסקת לימודים, התלמיד יודיע על כך בכתב, לרבות מילוי טופס בקשה לביטול לימודים למשרדי היחידה . החלטה בדבר החזר שכר לימוד או חלקו, אם בכלל, תהיה כפופה לנהלי שכר לימוד ותקנון המכללה, וייקבע בהתאם לתאריך קבלת הטופס החתום במשרדי היחידה. לא תתקבל הודעה בדבר הפסקת לימודים בע”פ.
ו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה הסטודנט יישא בכל ההוצאות הנלוות ששולמו בגינו, לרבות בגין רכישת אביזרי למידה עבורו (ספרים, דיסקים וכיוצ”ב)
ז. במקרה של ביטול לימודים בקורסי משרד הכלכלה, תנאי הביטול יהיו לפי תנאי הביטול במסמך “חובות-זכויות” של משרד הכלכלה. 7. א. במקרה של ביטול חבילה או חלק ממנה, יחויב הסטודנט בעלות המלאה של כל קורס/ים שמימש לפי מחירו בעת הביטול. שאר הקורסים יזוכו לפי התנאים לעיל. ניתן לבטל רישום לחבילה או לקורסים מתוך החבילה עד שנתיים מיום הרישום.
ב. במקרה של ביטול קורס בו נרכשו ספרים מהמכללה- לא יהיה כל החזר על ספרי הלימוד.
ג. במקרה של בקשת הסטודנט לעבור לקורס אחר מכל סיבה שהיא על הסטודנט למלא טופס ביטול לימודים, טופס וועדת שכר לימוד ומכתב המנמק את הבקשה. הבקשה תעלה לוועדת שכ”ל לדיון. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בפנייה לוועדת שכר לימוד כדי לפתור את הסטודנט מכל חוב שהוא.
ד. תלמיד ביחידה ללימודי חוץ רשאי להירשם לקרוס חוזר בעלות של 50% משכר הלימוד בתנאי שלא עבר את הבחינה החיצונית בקורס ויוכיח זאת. בכל מקרה אחר בקשה לקורס אחר תדון בפני הוועדה לשכר לימוד אשר תחליט בהתאם לשיקולי היחידה. יובהר כי הוועדה אינה כפופה להוראות סעיף זה ויכולה לקבוע שיעור הנחה שונה מהמצוין.
ה. במידה וסטודנט ילמד בכפוף לנהלי משרד הכלכלה יצטרך למלא טפסי הרשמה גם מטעם משרד הכלכלה, לעמוד בתנאי הנוכחות של משרד הכלכלה, במעברי קורסים או ביטול לימודים לפי הנחיות של משרד הכלכלה.
ו. במסלולי לימוד אשר מורכבים ממספר קורסים, למכללה נשמרת הזכות לשנות ימי לימוד, כיתות, קמפוסים ושלוחות .
ז. בעת רכישת קורס מצולם, עם פתיחת הקישור לצילום יחויב התלמיד במחיר מלא ללא אפשרות לביטול.
8. תשלומים
א. תשלום עבור שכר הלימוד חייב להתבצע לפני מועד פתיחת הקורס. מספר התשלומים המקסימלי הינו עד 8 תשלומים או אורך הקורס במלואו, הנמוך מביניהם.
ב. במידה והתלמיד לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד ואת יתר חובותיו למכללה במלואם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ובמידת הצורך להעביר את גביית שכר הלימוד לטיפול משפטי.
ג. בכל מקרה של פיגור בתשלום או /ו שיקים ללא כיסוי ו/או משיכת שיקים חזרה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ו/או עמלת החזר ו/או עמלת הוצאת השיק ממשמרת.
ד. סטודנט המעוניין לרכוש כרטיס סטודנט ישלם עבורו 20 ₪ וידאג להעביר למשרדי היחידה/למשרדי אגודת הסטודנטים תמונת פספורט/תמונה העומדת בקריטריונים הגרפיים. הכרטיס יונפק עד לחודשיים מתחילת הלימודים. הזכאים לקבל כרטיס סטודנט הם כאלו שלומדים בקורס מעל חצי שנה.
ה. ברישום לחוגים לגילאי 4-16 – התשלום הינו חודשי בהוראת קבע בכרטיס אשראי. ביטול חיוב יבוצע בטווח של 30 יום בלבד.
ו. לנהנים מהטבת טיסה – 100% דמי ביטול מרגע הרישום
9. חובת נוכחות:
א. גמולי השתלמות- במידה והסטודנט עמד בקריטריונים והדרישות של המכללה ושל משרד החינוך, יהיה זכאי לתעודה המוכרת ע”י משרד החינוך.
ב. סטודנט אשר סיים בהצלחה לימודיו ביחידה ובתנאי שאין לו חובות שכר לימוד במכללה וזאת לאחר שהציג את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הקבלה לתוכנית ,יהיה זכאי לקבל אישור סיום לימודים בקורס (בהתאם לאופי הקורס ולאופן סיום הקורס) ושעמד בנוכחות של לפחות 70% משעות הלימוד בקורס.
ג. חלה על כל הסטודנטים בכל השיעורים.
ד. קורסים הפועלים במסגרת משרד הכלכלה /לשכת רואי חשבון/מועצת יועצי המס או כל גוף ממשלתי אחר – חובת הנוכחות תחול לפי הנחיותיהם(הניתנים לשינויים מידי שנה)
ה. קורסים בהם יש חובת סטאז’ – חלה על הלומד החובה להתעדכן במדיניות הסטאז’ בקורס מול הגורם המבצע.

הצהרה והתחייבות:
• הריני מצהיר/ה כי ידוע לי שללא השלמת התחייבויותיי הפדגוגית לתשלום שכר הלימוד, לא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה/הגשה לבחינה ולא תהיינה לי כל טענות כלפי המכללה
• הנני מתחייב/ת כי אם לא תאושר השתתפות מממן בשכר הלימוד (פיקדון צה”ל, מוסד, קיבוץ, ביטוח לאומי, חברה בה אני עובד ועוד) מכל סיבה שהיא, אשלם למכללה את מלוא שכר הלימוד.
• ידוע לי כי בית הספר רשאי להשתמש בקניין רוחני בכל התלמידים לכל מטרה, זאת כל עוד והקניין נוצר במהלך הלימודים.
• אני מאשר את הסכמתי לקבל מהיחידה ללימודי חוץ, מידע מסרים ופרסומים בכול הנוגע לפעילותן. אישור זה ניתן בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת.

Call Now Button
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.