קורס עוזר בטיחות

הסמכה זו, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין

החל מחודש יולי 2019 חובה להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה שמבנהו גבוה מ- 7 מטר ושטח המבנה עולה על 1000 מ"ר ו/או בכל אתר בו מבוצעת בנייה הנדסית שמפקח עבודה אזורי הורה על כך.

לייעוץ ללא עלות והרשמה לקורס:

הסטודנטים שלנו מספרים:

בוגרי קורס הילינג ביחידה ללימודי חוץ

לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, (להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה 'חוק העב"ט') –חוק העב"ט מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה עוזר, שכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את הבטיחות.

חוק העב"ט ייכנס לתוקף בתאריך 6 ליוני 2019 . החל מתאריך זה, תחול חובה להעסיק עוזרי בטיחות בצמוד למנהלי העבודה ולא ניתן יהיה לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית אלא רק אם באתר הבניה נוכח
עוזר בטיחות למנהל העבודה (עב"ט).

 

הסמכה זו, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין.

ההכשרה תתקיים בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

אודות היחידה ללימודי חוץ

היחידה ללימודי חוץ – היחידה שתלווה אותך עד להגשמת הקריירה ! מתמחה בפיתוח והקמת יחידות במוסדות לימוד אקדמיים וכן מחזיקה ברשת מכללות בפריסה ארצית.

מעל 25,000 בוגרים | 10 שלוחות בפריסה ארצית

מגוון תכנים וכלים לשימוש הסטודנטים בהכשרות

חממת פיתוח קריירה | הכוונה תעסוקתית ויזמית

מיהו עוזר בטיחות? (עב"ט)
העב"ט הינו עובד בניה, הפועל מכוח סמכותו של מנהל העבודה, והוא מסייע למנהל העבודה להבטיח את הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה הנדסית.

תנאי הסף לתפקיד עב"ט
1. על העובד להיות בגיר;
2. על העובד להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בניה או בניה הנדסית;
3. העובד סיים בהצלחה הכשרה ייעודית לתפקיד עב"ט.

מי ממנה את העב"ט
העב"ט ממונה על ידי מבצע הבניה. מינויו של העב"ט יירשם באופן מיידי בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי בפנקס הכללי המינוי לא ייכנס לתוקף.

באילו אתרים נדרש למנות עב"ט?
בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו 7 מטרים ומעלה ושטחו מעל 1000 מטרים רבועים; וכן, בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי האתר הינו אתר בנייה שעליו חלות הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה. שמו של העב"ט ותפקידו יצוינו על גבי שלט שיוצב במקום בולט באתר.

תפקידיו של העב"ט:
1. בדיקה של רמת היישום של הוראות בטיחות. הבדיקה תבוצע על פי רשימות תיוג שיפורסמו על ידי מפקח העבודה הראשי.
2. דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות, בסמוך ככל הניתן למועד גילויה של ההפרה.
3. הודעה לעובד באתר הבניה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, בסמוך ככל הניתן למועד גילויה של ההפרה.
4. דיווח למנהל העבודה על מצבים מסוכנים ועל התנהגויות מסוכנות, גם אם המצבים המסוכנים או ההתנהגויות המסוכנות אינם כלולים ברשימות התיוג שלפיהן מתקיימת הבדיקה.

**לשם מילוי תפקידיו, רשאי העב"ט לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלם, לקיימם או להגישם.

הקשר בין עוזר הבטיחות למנהל העבודה באתר
1. העב"ט הינו "הזרוע הארוכה" של מנהל העבודה בכל הקשור ליצירת סביבת עבודה בטוחה.

2. העב"ט מדווח למנהל העבודה אודות אלה:

  • כל סטייה מהדרישות המפורטות ברשימות התיוג;
  • מצבים מסוכנים;
  • התנהגויות מסוכנות.

3. מנהל העבודה ינקוט באמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון החריגות עליהן דיווח לו העב"ט.

4. מנהל העבודה ידווח אחת לשבוע למבצע הבניה, בכתב ובעל פה אודות חריגות -שעליהן דיווח העב"ט ואשר לא עלה בידו לתקנן. בדו"ח זה יפרט מנהל העבודה את האמצעים הנדרשים על מנת לתקן את החריגות שלא תוקנו.
5. מנהל העבודה יודיע מידית למבצע הבניה, בכתב ובעל פה, אודות חריגות והפרות -העלולות לסכן חיי אדם ואשר לא תוקנו.

  • על העב"ט להשתתף בהכשרה, על פי תכנית שתקבע על ידי מפקח עבודה ראשי.
  • לעובדי בנין שעונים על תנאי הסף, ללא הגבלת גיל.
  • משך קורס עוזר בטיחות – 45 שעות לימוד אקדמיות

ההכשרה תתמקד באלה:

  • היסוד המקצועי לימוד רשימות התיוג שלפיהם יקיים העב"ט את הבדיקות –הנדרשות;
  • היסוד ההתנהגותי לימוד עקרונות החניכה וכלים התנהגותיים לקיום –התערבות מועילה בשטח;
  • התנסות מבוקרת בשילוב היסודות, היסוד המקצועי והיסוד ההתנהגותי.

• תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין
• תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
• ציוד מגן אישי
• עבודה בגובה
• כלים טעוני בדיקה
• משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה
• רשימת התיוג
• סיור באתר בניה בליווי מנהל עבודה
• דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחות
• חזרה כללית והכנה למבחן
• מבחן מסכם

נוכחות נדרשת- 100% נוכחות.
מבחן מסכם- 40 שאלות אמריקאיות- ציון עובר- 70.
המסיימים יקבלו תעודת בוגר קורס בטיחות מטעם היחידה ללימודי חוץ ומנהל הבטיחות והגהות וכרטיס כיס!

הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית לשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה הצהרת מעסיק/ים – המאשרת העסקת המועמד בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית.

הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע, משך ההעסקה בכל פרוייקט, פרטי האתר בו בוצעה העבודה.

**הערה לגבי ניסיון תעסוקה
ניתן להכיר בניסיון שנרכש בהיותו מתחת לגיל – 18 ובלבד כי הניסיון שנצבר מתייחס לעבודה שבוצעה באופן חוקי. לדוגמה, אם מדובר באדם בן 18 , אשר מצביע על כך כי בשנתיים הקודמות ביצע עבודות בנייה בגובה – נדרש שלא להביא בחשבון ניסיון שרכש שלא כדין.

לכן, אם כיום אדם בן 18 מציג ניסיון של שנתיים בביצוע עבודות בנייה שצבר בהיותו נער אין מניעה לאשרו. אולם אם הניסיון מתייחס לתקופה שלאחר תיקון –תקנות עבודת נוער, האוסר על ביצוע עבודות בנייה על נער שלא במסגרת חניכות מקצועית אין להביא בחשבון במסגרת הניסיון תקופת ביצוע עבודות שבוצעו –בניגוד לדין.

במקרים כאלו בלבד, יש לדרוש מהמועמד לחתום על הצהרה לפיה הוא מצהיר כי במסגרת העבודות שביצע לא נכללות עבודות שביצוען אסור על ידי מי שאינו בגיר.